Naturskydd

Kvarkens skärgård är en internationellt värdefull naturhelhet med många viktiga naturtyper och hotade arter. Karakteristiskt för området är den biologiska och geomorfologiska mångfalden och småskaligheten. Avsikten med naturskyddet är att bevara skärgården och dess naturtyper i naturenligt skick samt att förhindra en försämring av vattenmiljön. Naturvärdena kan hotas av t.ex. skogsavverkning, okontrollerad turism och rekreation, byggande av fritidsbostäder samt att naturtyper som skapats genom traditionell markanvändning, till exempel betesmarker, försvinner.

I Finland har statsrådet fattat beslut om naturskyddsprogram och i dem ingår områden som anses vara skyddsvärda och vars flora och fauna man vill bevara för kommande generationer. Förverkligandet av naturskyddsprogrammen sker genom att bilda naturskyddsområden och genom skötsel- och användningsplanering. Tills dess att naturskyddsprogrammen har förverkligats har områden som ingår i Natura 2000-programmet ett gott skydd i naturvårdslagen.

De värdefullaste delarna av västra Kvarken är till stor del skyddade som naturreservat och ingår i Natura 2000-nätverket. Dessa har bestämmelser som skyddar reservatens naturvärden och miljö. Åtgärder som väsentligt minskar naturvärdena är förbjudna, men rörelsefriheten begränsas vanligen inte.

Naturvärdena i Kvarken skyddas främst av miljöbalken (Sverige), som trädde i kraft 1999 respektive naturvårdslagen (Finland), som trädde i kraft 1997. På områden som inte ingår i naturskyddsprogram eller som är naturreservat tryggas de geologiska värdena genom reglering av verksamhet som påverkar naturmiljön.

Ansvaret för förverkligande och förvaltning av naturskyddet i Kvarken ligger hos Västerbottens länsstyrelse, ELY-centralerna och Forststyrelsen i Finland och de samarbetar med markägare, många olika organisationer och lokala intressegrupper.Texter: Anders Enetjärn, Lise-Lotte Molander.
Layout & illustrationer: Päivi Anttila.
Webbdesign: Fredrik Smeds, Freddi Com Oy Ab.
Kontakt ang. innehåll och uppdateringar: info@kvarken.org