Hur tar jag mig dit? Bilder Beskrivning

Skärgården utanför Björkö är mångsidig och omfattar allt från lummiga innerskärgårdsvikar och flador till karga och vegetationsfattiga utskär. Rundade kullmoräner och tvättbrädeslika De Geer-moräner ger landskapet sin prägel. På en del av holmarna och skären förekommer fortfarande traditionellt fårbete, som förr var vanligt överallt i skärgården. Ett bra sätt att bekanta sig med områdets natur är att vandra längs Björkö-Panike vandringsled.

Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupanro 172/MYY/02

Björkö skärgård

Björkö skärgård ligger där Kvarken är som smalast. Därför har området varit betydelsefullt när det gäller transporter över Kvarken. Björköborna har i äldre tider ofta varit anlitade för att skjutsa människor och post mellan Sverige och Finland. De största holmarna - Lappören, Slåttskär och Rönnskär - har varit viktiga för byborna som slåtter- och betesmarker samt för veduttag, fiske och jakt. Det finns ännu gott om spår av mänsklig verksamhet i form av till exempel gamla lador, staketrester och fiskestugor. På Slåttskär och på Långgrund på själva Björkö betar får fortfarande sommartid.

Den traditionella hävden har också lämnat spår i naturen. På de stora holmarna finns vidsträckta glesa björkskogar som behållit sin öppna struktur tack vare bete och gallring. Där betet har upphört vandrar granen raskt in i björkskogen och förvandlar de ljusa öppna hagmarkerna till blandskog som senare övergår i dunkel granskog.

I björkskogarna finns rikligt med vindfällen och hålträd och det gör dem värdefulla för många växt- och djurarter som behöver död eller murken ved. Här finns flera ovanliga svamparter samt insekter och fåglar, däribland den vitryggiga hackspetten, som är utrotningshotad i Finland på grund av bristen på lämpliga födo- och boplatser.

Den småskaligt varierande topografin gör också att det finns rikligt med våtmarker av olika slag: flador och glosjöar, som är havsvikar i olika stadier av avsnörning från havet, men också träsk, myrar och kärr. I kontrast till dessa finns här och där höga och karga stenkummel och hedar med risvegetation. Havsörnen häckar i området och ses ofta cirkla över holmarna, ibland flera tillsammans.

Foto: Arto Hämäläinen
Foto: Lise-Lotte Molander
Foto: Lise-Lotte Molander
De Geer-moräner, även kallade ändmoräner, vid Svedjehamn
Längs vandringsleden finns informationstavlor som berättar om naturen och kulturen i området
Hängbron, den steniga terrängen och ledens längd ställer vissa krav på vandraren
     
Foto: Lise-Lotte Molander
Foto: Eero Murtomäki
Foto: Jouko Riipinen
Många holmar och skär betas av får under sommarmånaderna
Havtornet trivs på soliga och exponerade stränder. De sura orangefärgade bären är mycket c-vitaminrika
Det småskaliga moränlandskapet och landhöjningen ger upphov till serier av sjöar i olika stadier av avsnörning från havet. Denna representativa flada-glosjöserie finns på Lappören


Texter: Anders Enetjärn, Lise-Lotte Molander.
Layout & illustrationer: Päivi Anttila.
Webbdesign: Fredrik Smeds, Freddi Com Oy Ab.
Kontakt ang. innehåll och uppdateringar: [email protected]