Hänsyn

Foto: Anders Enetjärn
Både i Sverige och i Finland råder Allemansrätten

I både Sverige och Finland är allemansrätten en garanti för att alla vi som vill vistas i naturen också har rätt att vara där. Allemansrätten är en urgammal sedvanerätt som är unik för våra länder. Om vi förvaltar denna rättighet på ett ansvarsfullt sätt så kommer även framtida generationer att erbjudas naturupplevelser i skärgård, skog och mark.

Även om allemansrätten har sitt namn av en rättighet följer det även skyldigheter med den. Vårt uppförande i naturen - eller i det här fallet i Kvarkens skärgård - ska inte ske på ett sätt som skadar djur, växter eller den bofasta befolkningen.

Skärgårdens charm ligger till stor del i dess orördhet, skönhet, mångsidiga natur med bland annat rikt fågelliv samt kulturmiljöer som skapas av traditionell skärgårdsbebyggelse. Det är av yttersta vikt att dessa värden också bevaras.

Här nedan kan du fördjupa dig i en del av de hänsyn som du som besökare i Kvarkenskärgården ska iaktta. När du besöker naturskyddade områden inom Kvarken finns det i regel skyltar som talar om vad man får och inte får göra. Föreskrifterna för de olika områdena skiljer sig ibland åt och därför är det viktigt att du som besökare tar reda på vad som gäller på den ö eller udde som du besöker.

Respektera djurlivet! Kom ihåg att skärgården är fåglarnas hem och du är där som gäst. Under fåglarnas häckningstid 1.4-31.7 bör man inte köra för nära små grynnor och skär och inte heller gå i land. Många fåglar kan, om de skräms upp från sitt bo, lämna det helt och hållet. Även om boet lämnas bara för en stund ger det rovdjur tillfälle att plundra boet. Mås- och tärnkolonier är viktiga häckningsplatser också för många sjöfåglar och vadare som utnyttjar vitfåglarnas effektiva varningssystem. Ungar som lämnas ensamma för att mamman skrämts upp kan dö av värme eller kyla eller bli ett lätt byte för kråkor.

Om du ser en kull med fågelungar, kör då runt den på minst hundra meters avstånd. Om ungarna börjar fly händer det lätt att någon eller några kommer från mamman och då går den en nästan säker död till mötes.

Håll hunden kopplad. Även om hunden inte jagar kan den skrämma fågelungar så att de kommer från sina föräldrar. Det finns kråkor som specialiserat sig på att följa människan och ta för sig ur fågelbon som mamman skrämts bort ifrån.
Större skogklädda öar är lämpligare som besöksmål under häckningstiden än små öppna skär med rikligt med fåglar.

Håll dig om möjligt till stigar för att undvika onödigt slitage av växtligheten. Vegetation på klippor, sand och grus är speciellt känslig eftersom den ofta är torr och lätt smulas sönder under foten. Frisk skogsvegetation med blåbär och lingon är mer slitagetålig.

Tältning är tillåten något dygn på mark som inte används för jordbruk och som ligger avlägset från boningshus. Om du slår upp tältet nära bebyggelse eller stannar flera dagar är det skäl att be markägaren om lov.

Var försiktig med elden. För att tända en eld i terrängen behövs lov av markägaren. Om det råder brandvarning är det förbjudet att göra upp eld också på markerade platser.

Som besökare i skärgården måste man uppföra sig inte bara på naturens utan även på de mänskliga invånarnas villkor. Visa respekt för skärgårdens befolkning; ta inte i land vid andras bryggor, gå inte över tomter eller åkrar. Håll tillräckligt avstånd till stränderna när du kör båt. Kom också ihåg att det på en del holmar och skär kan finnas får på bete.

Foto: Anders Enetjärn

Ett rent hav vill vi alla ha. Allt avfall som uppstår på utfärden skall föras till för ändamålet avsedda kärl på fastlandet. Tänk på att alla förpackningar som du hade med dig ut på färden är mycket lättare på hemvägen när maten är uppäten. Ta dem därför med dig och släng dem hemma.

Läs mera på nätet:

Naturvårdsverkets hemsida om allemansrätten i Sverige: http://www.naturvardsverket.se/allemansratten/ Här får du också intressant information och nyttiga tips gällande eldning, ridning, jakt och fiske, camping, paddling, snöskoterkörning och mycket annat.

Läs om fridlysta djur, växter och bon i Sverige.

Miljöcentralens sida om allemansrätten i Finland: http://www.miljo.fi/default.asp?node=696&lan=sv

Direkta länkar till sidor om jakt och fiske http://www.miljo.fi/default.asp?contentid=125950&lan=SV och http://www.miljo.fi/default.asp?contentid=115488&lan=SV

Trafikregler för snöskoterförare i Finland: http://www.miljo.fi/default.asp?node=697&lan=sv

Havtorn (historia, artfakta, plockning) http://www.miljo.fi/default.asp?contentid=134898&lan=SV

Forststyrelsen i Finland har också mycket informativa sidor där du kan läsa om nationalparker, strövområden och annat som rör friluftslivet: http://www.utinaturen.fi/
Direkta länkar till
- Att göra upp eld: http://www.luontoon.fi/page.asp?Section=2555
- Om miljövänligt friluftsliv: http://www.luontoon.fi/page.asp?Section=1865

Naturvårdslagen i Finland: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1996/19961096Texter: Anders Enetjärn, Lise-Lotte Molander.
Layout & illustrationer: Päivi Anttila.
Webbdesign: Fredrik Smeds, Freddi Com Oy Ab.
Kontakt ang. innehåll och uppdateringar: [email protected]