TAKAISIN MERENKURKKU -KARTTAAN
 

Luonnonsuojelu

Merenkurkun saaristo on kansainvälisesti arvokas luontokohde, jonka alueella tavataan monia tärkeitä luontotyyppejä sekä uhanalaisia lajeja. Alueen erityispiirteitä ovat biologinen ja geomorfologinen monimuotoisuus sekä pienimuotoisuus. Luonnonsuojelulla pyritään säilyttämään saaristo ja sen luontotyypit luonnontilaisina sekä estämään vesiympäristön heikentyminen. Luonnonarvoja uhkaavat esimerkiksi metsien hakkuut, kontrolloimaton matkailu ja virkistys sekä vapaa-ajan asuntojen rakentaminen. Eräs uhkakuvista on myös perinteisen maankäytön myötä syntyneiden luontotyyppien, kuten laidunmaiden, katoaminen.

Suomen valtioneuvosto on tehnyt päätöksiä luonnonsuojeluohjelmista, joihin kuuluvat kaikki ne alueet, joiden kasvi- ja eläinlajistoa halutaan suojella ja säilyttää tuleville sukupolville. Luonnonsuojeluohjelmien toteutus tapahtuu hoito- ja käyttösuunnittelun avulla sekä luonnonsuojelualueita muodostamalla. Natura 2000 -ohjelmaan kuuluvat alueet suojellaan luonnonsuojelulain mukaisesti, kunnes luonnonsuojeluohjelmat ovat toteutuneet.

Läntisen Merenkurkun arvokkaimmat alueet ovat luonnonsuojelualueita. Ne kuuluvat lisäksi Natura 2000 -verkostoon. Sen takia näillä alueilla on määräyksiä, jotka suojelevat luonnonarvoja sekä ympäristöä. Kaikki toimenpiteet, jotka vähentävät huomattavasti luonnonarvoja ovat kiellettyjä. Liikkumisvapautta ei kuitenkaan tavallisesti rajoiteta näillä alueilla.

Merenkurkun luonnonarvoja suojelevat lähinnä Ruotsin ympäristökaari eli miljöbalken, joka astui voimaan vuonna 1999 sekä Suomen luonnonsuojelulaki, joka astui voimaan vuonna 1997. Luonnonsuojelualueiden ja luonnonsuojeluohjelmiin kuulumattomien alueiden geologiset arvot turvataan luonnonympäristöön vaikuttavaa toimintaa säätelemällä.

Vastuu Merenkurkun luonnonsuojelun toteuttamisesta ja hoitamisesta on Västerbottenin lääninhallituksella, Länsi-Suomen ympäristökeskuksella ja Suomen Metsähallituksella. Nämä tekevät yhteistyötä maanomistajien, monen eri yhdistyksen sekä paikallisten etujärjestöjen kanssa.

Suomi

Länsi-Suomen ympäristökeskus
Länsi-Suomen ympäristökeskus on valtion aluehallintoviranomainen, jonka alue käsittää Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan sekä Etelä-Pohjanmaan maakunnat. Ympäristökeskus johtaa ja hoitaa ympäristöasioita, jotka kuuluvat ympäristönsuojelun, alueiden käytön, luonnonsuojelun, kulttuuriympäristön hoidon, rakennustoiminnan ohjauksen sekä vesivarojen käytön ja hoidon piiriin. Ympäristökeskuksella on kokonaisvastuu suojeluohjelmien toteuttamisessa ja se hoitaa myös kaikki neuvottelut maanomistajien kanssa. Ympäristökeskus tekee yhteistyötä muiden alueviranomaisten kanssa ja osallistuu alueen kehittämiseen. Alueen 57 kuntaa hoitavat ympäristöasioita paikallisella tasolla.

Ympäristökeskuksen kotisivu: http://www.miljo.fi/default.asp?node=18&lan=fi
Suomen ympäristöhallinto: http://www.ymparisto.fi/

Metsähallitus
Metsähallitus on valtion liikelaitos, joka hoitaa yhteiskunnallisia tehtäviä ja liiketoimintaa. Metsähallituksen luonnonsuojelun tulosyksikköä johtaa ja rahoittaa luonnonsuojelun osalta ympäristöministeriö ja retkeilypalvelujen osalta maa- ja metsätalousministeriö. Merenkurkun alueella toimii Pohjanmaan luontopalvelut, jolla on toimintapisteet y.m. Vaasassa, Oulussa ja Kuusamossa. Pohjanmaan luontopalvelut hoitaa 420 000 hehtaaria valtion alueita, jotka on varattu luonnonsuojelua varten, sekä 1 400 000 hehtaaria valtion yleisiä vesialueita pääasiassa merialueilla. Pohjanmaan alueella on 6 kansallispuistoa, 5 luonnonpuistoa ja 4 retkeilyaluetta. Metsähallitus vastaa suunnittelusta, hoidosta, valvonnasta, opastuksesta sekä palveluista niillä alueilla, jotka kuuluvat sen piiriin.

Metsähallituksen kotisivu: http://www.metsa.fi/

Ruotsi

Västerbottenin lääninhallitus
Västerbottenin Lääninhallitus on valtion virasto, joka toimii eduskunnan ja hallituksen aluekonttorina ja valvoo, että kaikki tärkeät päätökset toteutetaan. Västerbottenin maaherra toimii lääninhallituksen johtajana. Lääninhallituksella on myös hallitus, johon läänin poliitikot kuuluvat.

Lääninhallituksen tehtäviin luonnonhoidon ja -suojelun alueella kuuluu mm. aluevastuu EU:n suojeltujen luontoalueiden Natura 2000 -verkostossa, luonnonsuojelualueiden perustaminen sekä vastuu suojeltujen luontoalueiden hoidosta. Lääninhallituksella on valvojia, jotka työskentelevät mm. läntisen Merenkurkun eri luonnonsuojelualueiden hoito- ja valvontatehtävien parissa.

Lääninhallituksen kotisivu (ruotsiksi): http://www.ac.lst.se/

Luonnonsuojeluvirasto
Luonnonsuojeluvirasto on valtion ympäristöviranomainen, joka toimii ekologisesti kestävän kehityksen puolesta. Ruotsin hallitus on antanut Luonnonsuojeluvirastolle tehtäväksi toimia koordinoivana ja vauhdittavana instanssina ympäristötyössä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Yksi Luonnonsuojeluviraston tehtävistä luonnonsuojelun alueella on toteuttaa EU:n Natura 2000 -verkostoa Ruotsissa.

Luonnonsuojeluviraston kotisivu: http://www.environ.se/

EU

Suomi ja Ruotsi ovat Euroopan Unionin jäsenmaita. Molemmat maat osallistuvat Natura 2000 -verkoston työhön, johon suurin osa Merenkurkun suojelluista luontoalueista jo kuuluvat.

EU-komission Natura 2000 -kotisivu: http://europa.eu.int/comm/environment/nature/home.htmToimitus