Naturskydd

Kvarkens skärgård är en internationellt värdefull naturhelhet med många viktiga naturtyper och hotade arter. Karakteristiskt för området är den biologiska och geomorfologiska mångfalden och småskaligheten. Avsikten med naturskyddet är att bevara skärgården och dess naturtyper i naturenligt skick samt att förhindra en försämring av vattenmiljön. Naturvärdena kan hotas av t.ex. skogsavverkning, okontrollerad turism och rekreation, byggande av fritidsbostäder samt att naturtyper som skapats genom traditionell markanvändning, till exempel betesmarker, försvinner.

I Finland har statsrådet fattat beslut om naturskyddsprogram och i dem ingår områden som anses vara skyddsvärda och vars flora och fauna man vill bevara för kommande generationer. Förverkligandet av naturskyddsprogrammen sker genom att bilda naturskyddsområden och genom skötsel- och användningsplanering. Tills dess att naturskyddsprogrammen har förverkligats har områden som ingår i Natura 2000-programmet ett gott skydd i naturvårdslagen.

De värdefullaste delarna av västra Kvarken är till stor del skyddade som naturreservat och ingår i Natura 2000-nätverket. Dessa har bestämmelser som skyddar reservatens naturvärden och miljö. Åtgärder som väsentligt minskar naturvärdena är förbjudna, men rörelsefriheten begränsas vanligen inte.

Naturvärdena i Kvarken skyddas främst av miljöbalken (Sverige), som trädde i kraft 1999 respektive naturvårdslagen (Finland), som trädde i kraft 1997. På områden som inte ingår i naturskyddsprogram eller som är naturreservat tryggas de geologiska värdena genom reglering av verksamhet som påverkar naturmiljön.

Ansvaret för förverkligande och förvaltning av naturskyddet i Kvarken ligger hos Västerbottens länsstyrelse, Västra Finlands miljöcentral och Forststyrelsen i Finland och de samarbetar med markägare, många olika organisationer och lokala intressegrupper.

Finland

Västra Finlands miljöcentral
Västra Finlands miljöcentral är en statlig regional miljömyndighet vars område omfattar landskapen Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten. Miljöcentralen sköter om uppgifter inom miljövård, markanvändning, naturvård, vård av kulturmiljön, styrning av byggandet samt nyttjande och vård av vattentillgångarna. Miljöcentralen har ett helhetsansvar för förverkligandet av skyddsprogrammen och sköter förhandlingarna med markägarna. Miljöcentralen samarbetar med andra regionala myndigheter och deltar i områdets utveckling. Områdets 57 kommuner sköter om miljöärenden på lokal nivå.

Miljöcentralens hemsida: www.miljo.fi/lsu
Miljöförvaltningen i Finland: http://www.miljo.fi/default.asp?node=17&lan=SV

Forststyrelsen
Forststyrelsen är ett statligt affärsverk med såväl samhällsrelaterade uppgifter som affärsverksamhet. Forststyrelsens resultatenhet för naturskydd styrs och finansieras för naturskyddets del av miljöministeriet och för friluftstjänsternas del av skogsbruksministeriet. Den regionala enheten som omfattar Kvarken är Österbottens naturtjänster, som har verksamhetspunkter bl. a. i Vasa, Uleåborg och Kuusamo. Österbottens naturtjänster förvaltar 420 000 ha statliga områden som reserverats för naturskydd samt 1 400 000 ha statliga allmänna vattenområden, i huvudsak inom havsområdena. Inom Österbottens naturtjänsters område finns 6 nationalparker, 5 naturreservat och 4 strövområden. Forststyrelsen ansvarar för planering, skötsel, övervakning, guidning och service i de områden som den förvaltar.

Forststyrelsens hemsida

Sverige

Länsstyrelsen i Västerbotten
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som fungerar som riksdagens och regeringens regionala kontor och ser till att viktiga beslut blir genomförda. Länsstyrelsens chef är landshövdingen. Länsstyrelsen har också en styrelse som består av politiker från länet.

Länsstyrelsens arbetsuppgifter inom naturvård och naturskydd är bl.a. att ta det regionala ansvaret för EU´s nätverk av skyddade naturområden - Natura 2000, att inrätta naturreservat och att ansvara för skötseln av de skyddade naturområdena. Länsstyrelsen har tillsynsmän som bl.a. arbetar med skötsel av och tillsyn i de olika naturreservaten i Västra Kvarken.

Länsstyrelsens hemsida: http://www.ac.lst.se/


Naturvårdsverket
Naturvårdsverket är en statlig miljömyndighet som arbetar för en ekologiskt hållbar utveckling. Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att samordna och vara pådrivande i miljöarbetet såväl nationellt som internationellt. Ett av Naturvårdsverkets uppdrag inom naturvårdsområdet är att förverkliga EU´s nätverk Natura 2000 i Sverige.

Naturvårdsverkets hemsida: http://www.naturvardsverket.se/

EU

Finland och Sverige är medlemmar i den Europeiska Unionen. Båda länderna medverkar i arbetet med nätverket Natura 2000 och de flesta skyddade naturområdena i Kvarken ingår redan i nätverket.

EU-kommissionens hemsida om Natura 2000Texter: Anders Enetjärn, Lise-Lotte Molander.
Layout & illustrationer: Päivi Anttila.
Webbdesign: Fredrik Smeds, Freddi Com Oy Ab.
Kontakt ang. innehåll och uppdateringar: [email protected]