Hur tar jag mig dit? Bilder Beskrivning

Norrskär ligger mitt i Kvarken ungefär 40 km utanför Finlands kust. Denna havsomflutna ögrupp består av ett tiotal grynnor och skär varav Västra och Östra Norrskär är de största. Västra Norrskär med sin fyr, före detta lotsstation och fiskarby har varit och är det mest befolkade och besökta skäret.

Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupanro 172/MYY/02

Norrskär

Östra Norrskär är ögruppens största skär och det består av grus, stenar och lite klippor. Strandängarna är ställvis mycket frodiga tack vare ilandspolade alger som bildar ett näringsrikt växtunderlag. De högsta delarna är karga med rishedvegetation. Västra Norrskär, fyrlandet, präglas av samma karghet. Där finns fyren med fyrvaktarbostäder, lotsstationen och ett 30-tal fiskarstugor.

Norrskär har en rik fågelfauna. Den brokiga roskarlen (Arenaria interpres) är en riktig typart för Norrskär. En annan specialitet är smalnäbbad simsnäppa (Phalaropus lobatus) som är en nordlig art. Simsnäpporna och med dem flera andra fåglar har en viktig näringskälla i de rikligt förekommande fjädermyggorna eller "sjömyggorna". I Norrskärsarkipelagen häckar nästan 50 fågelarter, och många är de sträckande fåglar som tar sin väg över eller mellanlandar och vilar på Norrskär.

Norrskärs fyr är byggd i tegel och granit och den är 21 m hög. Den åttakantiga fyren stod klar 1846. Personalen, som bestod av fyra fyrvaktare och deras familjer, bodde i stockstugan bredvid fyren. Deras liv var ofta hårt. Fiske, fågeljakt och sälfångst hörde till de nödvändiga sysslorna. Under vintern och menförestider var de helt isolerade från omvärlden. Fyrvaktarna fick ut vinterns lön i förskott så att de kunde lägga upp matförråd för hela vintern. År 1987 automatiserades fyren och den sista fyrvaktaren lämnade Norrskär. Med honom slutade den siste fyrvaktaren i Finland sitt arbete.

Lotsstationen var bemannad mellan 1921 och 1970. Nuförtiden är huset i Forststyrelsens ägo och betjänar områdets skötsel, övervakning och fågelskådning. Norrskär har i långa tider varit ett livligt fiskeläge. De flesta av fiskarstugorna används idag som fritidshus. Fyrlandet har också varit militärt fäste sedan andra världskriget. Om det vittnar en kasern, kanoner och bunkrar. Försvarsmakten lämnade Norrskär år 2000 och dess områden och byggnader övertogs av Forststyrelsen, som numera förvaltar hela ögruppen. Fyren och byggnader i anslutning till den samt den nya VTS- radarmasten tillhör Bottniska vikens sjöfartsdistrikt.

Norrskär med sin känsliga utskärgårdsnatur lämpar sig endast som besöksmål för små guidade grupper och enskilda besökare. Under fåglarnas häckningstid bör vistelsen begränsas till de bebyggda områdena på fyrlandet och till befintliga stigar.

Foto: Pertti Malinen
Foto: Lise-Lotte Molander
Foto: Seppo Lammi
På Östra Norrskär finns långgrunda grusstränder. Blinkfyren på Malusändan
Ilandspolade alger och växtdelar samlas ibland längs stränderna i såkallade driftvallar
Roskarlen har fått sitt engelska namn Turnstone av dess vana att gå och vända på stenar i sin jakt på föda
     
Foto: ÖFPL/Göran Strömfors
Foto: ÖFPL/Göran Strömfors
Foto: ÖFPL/Göran Strömfors
Fyrbacken på Norrskär
Hamnen på Norrskär
Stränderna är utsatta för vind och vågor


Texter: Anders Enetjärn, Lise-Lotte Molander.
Layout & illustrationer: Päivi Anttila.
Webbdesign: Fredrik Smeds, Freddi Com Oy Ab.
Kontakt ang. innehåll och uppdateringar: [email protected]