Hur tar jag mig dit? Bilder Beskrivning

Snipansgrund - Medelkallan är ett av sju sälskyddsområden längs Finlands kust. Man har grundat sälskyddsområden för att skydda särskilt gråsälen och dess livsmiljöer. Sälskyddsområdena utgörs av grynnor och bådar i yttersta havsbandet där sälarna brukar samlas.

Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupanro 172/MYY/02

Sälskyddsområdet Snipansgrund - Medelkallan

Gråsälen (Halichoerus grypus) är vår största sälart. Hanen kan bli 3 m lång och väga ca 300 kg. Honorna är mindre. I början av 1900-talet var sälen ännu allmän och utgjorde ett viktigt jaktvilt. Den minskade successivt på grund av intensiv jakt och miljögifter, som försämrade djurens reproduktionsförmåga. Sedan 1980-talet har sälarna åter ökat och blivit ett gissel för yrkesfiskarna eftersom de snabbt lär sig var de lätt kan få tag på sin favoritföda fisk. Gråsälen hör till kategorin hänsynskrävande arter och EU-lagstiftningen förutsätter att skyddsområden för gråsälen inrättas.

Sälskyddsområdet Snipansgrund-Medelkallan består av stenar och sandbankar, som mestadels ligger under havsytan. På Snipansgrund har tidigare funnits ett fyrskepp. Ett fyrskepp är ett fartyg som är ankrat på ett bestämt ställe för att med klot i masten om dagen och kraftigt ljus om natten varna och leda sjöfarare. Fyrskeppet på Snipansgrund kom på plats år 1866 och det var det första fyrskeppet i Finland. Det byttes ut några gånger och det sista fyrskeppet avlägsnades år 1960.

Inom skyddsområdet är rörelsefriheten begränsad. Det är förbjudet året om att utan tillstånd från Forststyrelsen färdas och vistas i sälskyddsområdena på närmare håll än en halv sjömil (926 m) från de bådar som utgör kärnområdet i skyddsområdena. Under tiden 1.2-15.6 krävs tillstånd av Forststyrelsen också för att röra sig utanför en halv sjömils radie från bådarna. Endast yrkesfiskare har rätt att bedriva fiske i skyddsområdena utanför en halv sjömils radie från kärnområdet. Jakt är totalförbjudet i sälskyddsområdena.

Foto: Ove Kaarto
Foto: Ove Kaarto
Foto: Ove Kaarto
Sälarna samlas ofta många tillsammans vid grynnor i havet
 
Sälarna vilar sig på klippor
     
Foto: Ove Kaarto
Foto: Ove Kaarto
Foto: Åke Öster, 1959
Sälen hann före till bragderna
Läger under säljakt


Texter: Anders Enetjärn, Lise-Lotte Molander.
Layout & illustrationer: Päivi Anttila.
Webbdesign: Fredrik Smeds, Freddi Com Oy Ab.
Kontakt ang. innehåll och uppdateringar: [email protected]