Hur tar jag mig dit? Bilder Beskrivning

Strömbäck-Kont ska du besöka om du vill upptäcka ett nära och lättillgängligt område med både skogar, havsstränder, bad och vandring. Naturreservatet är ett av Umeåtraktens mest populära utflyktsmål vid havet.

 

Strömbäck-Kont

Strömbäck-Konts naturreservat ligger ett par mil söder om Umeå vid Västerfjärdens utlopp i havet. Klipporna vid Kont har länge varit ett populärt utflyktsmål för umeborna och därför köpte Umeå kommun in ett stort markområde och bildade naturreservatet Strömbäck-Kont 1978.

Idag är Strömbäck-Kont ett av de mest lättillgängliga naturområdena vid södra Västerbottens-kusten. Här finns flera vandringsleder och rastplatser som gör det lätt för dig som besökare att uppleva kustnaturen. Några av lederna längst i söder är dessutom rullstolsanpassade. Du som besöker Strömbäck-Kont kanske väljer att göra som de flesta andra, att parkera vid vägslutet och ta fikakorgen med till klipporna vid Kont. Innanför den lilla klippan finns en liten vik med en grillplats. Umeå kommun håller god service med ved och bra toaletter här precis som i hela naturreservatet. Ett annat alternativ är att vandra från Strömbäcks Folkhögskola hela vägen till Kont, en vandring på drygt 3 km.

Bygden kring Strömbäck-Kont har en nära tretusenårig historia och här finns spår av såväl förhistorisk som yngre kultur. Nära Sörböle ligger mäktiga gravrösen från bronsåldern. I byn Strömbäck som ligger i naturreservatets norra ände uppfördes Norrlands första glasbruk i mitten av 1700-talet. Bruket drevs fram till år 1882 och byggnaderna har nu renoverats och ingår i Strömbäcks folkhögskola. På Våtön inom naturreservatet finns gamla betesmarker som anlades av en hingstavelstation vid herrgården i Strömbäck. Ännu idag kan du som vandrare stöta på betande djur på Våtön. Vid 1800-talets slut var det flottningens tur att sätta sin prägel på bygden. Timret samlades upp i sjön Hatten för att sedan bogseras från Simphamn till sågverken.

Strömbäck-Kont har några geovetenskapligt intressanta platser. På udden Hattholmen i sjön Hatten finns några för Västerbotten ovanliga bergarter som gabbro och anortosit och den fältspatrika labradoriten skär som en ljus gång genom den lättvittrade, mörka gabbron. I östra kanten av Våtöberget finns en svårfunnen men vackert utslipad grotta. Två långsträckta drumliner, Granskär och Vidögern, skjuter långt upp i Västerfjärdens norra delar.

Strömbäck-Kont tillhör de mest varierade och artrika naturområdena vid Västerbottenskusten och inrymmer en variation från sött till bräckt vatten. Här finns nästan samtliga havsstrands- och sötvattensarter som förekommer utmed Västerbottenskusten. Sjön Hatten har särskilda botaniska kvaliteter med ovanliga arter som trubbnate (Potamogeton obtusifolius), bitterpilört (Polygonum hydropiper) och ävjepilört (Polygonum foliosum). På Flakaskärs södra del finns en lokal för svartkämpar (Plantago lanceolata).

Trots att Strömbäck-Kont är ett naturreservat finns stora arealer ungskogar i området. Det har sin förklaring i att mer än 100 ha gammal garnskog avverkades innan reservatsbildningen skedde. Dessa ungskogar lyder idag under en skötselplan som går ut på att återskapa naturskogens värden. De värdefullaste gammelskogarna finns på Vidögern som hyser riktigt gammal granskog och på södra delarna av Flakaskär där riktigt gammal tallskog växer på fina hällmarker och i ett fattigkärr.

Foto: Henrik Sporrong
Foto: Rabbe Sjöberg
Foto: Strömbäcks Folkhögskola
Pilblad (Sagittaria sagittifolia) och sjöfräken (Equisetum fluviatile) i en av de grunda havsvikarna
Kont i förvinterdräkt
Strömbäck-Konts naturreservat är delvis handikappanpassat
     
 
Foto: Jörgen Wiklund/N
Förvinter


Texter: Anders Enetjärn, Lise-Lotte Molander.
Layout & illustrationer: Päivi Anttila.
Webbdesign: Fredrik Smeds, Freddi Com Oy Ab.
Kontakt ang. innehåll och uppdateringar: [email protected]