Hur tar jag mig dit? Bilder Beskrivning

Under denna rubrik presenteras några områden som alla ligger ganska nära Vasa. Dit hör Sommarö på Replot, som inte är en holme utan en udde med fast vägförbindelse. Söder om Replot finns Djupskäret med Larsbjörkasskär och ännu en bit söderut mot staden ligger Kopparfuruskär. På dessa holmar finns bryggor och annan serviceutrustning. Torgrunds skärgård med Munsmo Fårskäret hör till Sundom skärgård och invid farleden till Vasa hamn ligger Mastören. Trots närheten till staden kan man här även uppleva natur som är typisk för den yttre skärgården.

Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupanro 172/MYY/02

Torgrund- Djupskäret - Sommarö

Sommarö har tidigare varit i försvarsmaktens användning, och därför finns det flera hus och husgrunder samt vägar och stigar på området. Eftersom Sommarö är beläget invid farleden till Vasa fann man området lämpligt som bas för försvaret. Det togs i besittning år 1940 utan att markägarna tillfrågades, vilket naturligtvis väckte irritation. Först över tio år senare fick markägarna ersättning för förlorad mark. År 2000 övergick Sommarö i Forststyrelsens förvaltning. Ett minnesmärke över fortet har nyligen avtäckts. Vid stranden finns en brygga.
Terrängen är omväxlande med berghällar, myrar och gammal skog. Stränderna är steniga och längst inne i Hålörviken finns lite sandstrand.

Djupskäret och Kopparfuruskär ligger mellan Replot och Vasa. Båda holmarna är lättillgängliga och därför också omtyckta och välbesökta utflyktsmål såväl sommar som vinter. Holmarna är bevuxna med granskog, på Djupskäret finns också ganska gammal skog. Stränderna är steniga. På Larsbjörkasskär, som nästan är ihopvuxet med Djupskäret, finns en utfärdshamn med grillplats, toalett samt bastu. På Kopparfuruskär finns också grilltak samt toalett, som är anpassad för rörelsehindrade.

Torgrunds skärgård består av såväl större skogsbevuxna holmar med äldre granskog som mindre öppna skär med gräs- och rishedar. På några av skären finns fiskestugor. Munsmo Fårskäret är den ytterst mot havet belägna större holmen. Holmen är skogbevuxen och stränderna är steniga. Munsmo Fårskäret ägs av Vasa stad och är avsatt som rekreationsområde.

Mastören är en liten och ganska hög holme, som ligger exponerat mitt vid farleden till Vasa. Terrängen är mycket blockrik och ställvis snårig. Om du trots det tar dig upp till Mastörens högsta punkt blir du belönad med vacker utsikt över den närliggande skärgården och över den trädlösa blockmark som kröner ön. Mastören är ganska lätt att nå sjövägen och därför också ett lämpligt utflyktsmål. Där finns tillsvidare ingen serviceutrustning, men med en mindre båt går det bra att ta i land i vikarna på skärets västra och östra sida.

Foto: Lise-Lotte Molander
Foto: Pertti Malinen
Foto: Pertti Malinen
På de yttersta skären utanför Sundom är öppna hedar vanliga
Får på sommarbete i Sundom yttre skärgård
Gammal granskog i Torgrunds skärgård
     
Foto: ÖFPL/Göran Strömfors
Foto: ÖFPL/Göran Strömfors
Foto: Lise-Lotte Molander
Kopparfuruskär
Dessa trappor på Kopparfuruskär är de enda resterna av en lotsstation som har funnits på skäret
Strandäng på Yttre Torgrund


Texter: Anders Enetjärn, Lise-Lotte Molander.
Layout & illustrationer: Päivi Anttila.
Webbdesign: Fredrik Smeds, Freddi Com Oy Ab.
Kontakt ang. innehåll och uppdateringar: [email protected]